• خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سیلیس 1394/دی/17
  سه نوع اصلی سیلیس بلورین کوارتز، تریدیمیت و کریستوبالیت میباشند که در دماهای مختلف ثابت هستند و همچنین دارای زیرگروه هستند. برای مثال زمین شناسان دو نوع آلفا و بتا را برای کوارتز تشخیص داده اند. زمانی که کوارتز آلفا با دمای پایین تحت فشار جو گرما داده میشود در دمای °c 573 تبدیل به کوارتز بتا میشود. در دمای °c 1170 تریدیمیت و در دمای °c 1470 کریستوبالیت تشکیل میشود. نقطه ذوب سیلیس °c 1610 میباشد که بالاتر از آهن، مس و آلومینیم است و این یکی از دلایل استفاده از آن در ساخت قالب ها و هسته ها برای تولید فلزهای ریخته گری شده میباشد.
  ساختار بلورین کوارتز بر پایه 4 اتم اکسیژن متصل به هم که یک شکل سه بعدی به نام tetrahedron (چهاروجهی) است، با یک اتم سیلیسیم در مرکز آن میباشد. تعداد بیشماری از این چهارضلعی ها از طریق اشتراک گذاری اتم های اکسیژن گوشه ای یکدیگر به هم متصل شده اند تا بلور کوارتز را تشکیل دهند.
  کوارتز معمولاً بی رنگ یا سفید است اما عموماً توسط ناخالصی هایی مانند آهن رنگی میشود و ممکن است بعدها به هر رنگی درآید. کوارتز به دلیل بندهای (اتصال ها) بین اتما یک ماده معدنی سخت و محکم است و شیشه را خراش میدهد. همچنین نسبتاً خنثی (بی اثر) است و با اسید رقیق واکنش نمی دهد.
  با توجه به نحوه تشکیل شدن رسوبات سیلیس، دانه های کوارتز ممکن است تیز و گوشه دار، نیمه زاویه ای، نیمه گرد یا گرد یاشند. عملیات ذوب فلز و تصفیه نیازمند دانه های گرد و نیمه گرد برای بهترین عملکرد میباشد.

   
  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سیلیس